Ako rezonuje odkaz novembra 1989 v súčasných školách?

Vierka zo strednej zdravotníckej školy

V Bratislave sa pri otázke, čo vie o 17. novembri, len smeje a rázne odpovie: „Absolútne nič, prečo?“ Na našu otázku, či sa v škole o Novembri neučili, povie: „Nie, len nám povedali, že je to Deň študentstva a budeme mať voľno, a to je dobre.“

Budúci stavbár Marek

„17. novembra bola streda. Viem to, lebo v stredu nejdeme do školy.“

Zuzana, študentka strednej ekonomickej školy, vie viac.

„To bola revolúcia,“ reaguje okamžite. „Zvrhli kominardov či komunardov (…), nieee, komunistov,“ spokojne sa opraví.

Iba jeden zo štyroch oslovených maturantov gymnázia vedel povedať, že prvým československým prezidentom po novembrových udalostiach bol Václav Havel a čo bola Verejnoť proti násiliu.

— Denník SME

Hodnoty presadzované študentským hnutím

 • sloboda
 • spravodlivosť
 • spolupráca
 • tolerancia
 • pluralita
 • demokracia
 • občianske práva a slobody
 • právny štát
 • sociálna a environmentálna zodpovednosť
 • ochrana menšín a sloboda vyznania

O histórii Československa, resp. Slovenska po roku 1945 sa učí len zlomok stredoškolských študentov. Veľká časť mladej generácie vôbec nevie, čo sa v roku 1989 udialo. Časť staršej generácie zase vníma ponovembrový vývoj veľmi kriticky, pretože sa cítia byť obeťami ponovembrovej transformácie spoločnosti. Vysoká miera idealizácie života v socializme a vysoká miera idealizácie slovenského štátu majú devastujúci vplyvna súčasné spoločenské vedomie.

— IVO/FOCUS a CVVM SOÚ AV ČR, október 2014

A preto sme sa rozhodli realizovať náš projekt November89 DNES

Sústreďovanie a spracovávanie poznatkov o študentskom novembri 1989

 • posilnenie povedomia o študentskom hnutí (nielen v roku 1989)
 • pripomenutie hodnôt študentského hnutia
 • študenti dneška a študenti roku 1989
 • dôležitosť ideálov študentov a ich odvahy veci meniť
 • zachovanie kontinuity občianskeho aktivizmu
 • dôraz na cieľovú skupinu 15 – 25 rokov

Tvorba obsahu a spôsob komunikácie

Získavanie, triedenie, uchovávanie a šírenie dokumentov a poznatkov o úlohe študentovv roku 1989, na základe získaných dokumentov a poznatkov vytváranie nových obsahov:
 • historiografických (listinných, fotografických, audio i audiovizuálnych)
 • vytváranie databáz informácií
 • iniciovanie analýz a reflexií novembrových udalostí
 • vytváranie obsahov pre online i offline komunikáciu

Kniha študenti a november 1989

 • osobné svedectvo aktérov študentského hnutia
 • fotografie z centra študentského diania
 • útržky doplňujúcich spomienok aktérov fotografií
 • publikácia, ktorá sprostredkuje emóciu Novembra
 • obsahom i formou kvalitná kniha pre širokú verejnosť

Klub Novembra89

Súčasťou projektu je vytvorenie platformy na komunikáciu aktívnych študentov novembra 1989 z celého Slovenska. Klub je organizačnou zložkou občianskeho združenia November89 a jeho prvou úlohou bude vytvoriť nástroj na vyhľadávanie a spájanie študentov, ktorí boli aktívni na vysokých školách po celom Slovensku.

Základnou vlastnosťou študentského hnutia bola jeho otvorenosť a kooperatívnosť. Novembrové dni sú plné príbehov, ktoré menili mikrosvety všetkých regiónov a komunít. Sú rovnako fascinujúce ako príbehy študentov z koordinačného výboru a bez nich by obraz Novembra ostal v pamäti neúplný.

História nepísaného

 • Oral history projekt
 • Osobné interview s priamymi aktérmi študentského hnutia
 • 30 rozhovorov, ktoré budú vedené odborníkmi na oral history
 • Príbehy študentov z koordinačného výboru, ale aj z regiónov
 • Prepis a videospracovanie týchto rozhovorov
 • Následné porovnanie s inými historickými prameňmi
 • Základný materiál na ďalšie analytické spracovanie

Analýza a reflexia dnes

Reflexia študentského hnutia z pohľadu:
 • predstaviteľov Verejnosti proti násiliu
 • „protistrany“ – vtedajších zložiek moci
 • dobových oficiálnych médií
 • dobových zahraničných médií
 • pražských študentov
 • vtedajších pedagógov – partnerov v dialógu
 • spolupracujúcich hercov a ďalších aktérov
 • súčasných študentov a aktivistov
  Štúdie o študentskom hnutí z rôznych aspektov:
 • politických
 • spoločenských
 • ďalších dosahov na novembrový vývoj i vývoj po roku 1989

Vnímame prácu tých, ktorí na zachovaní pamäti už pracujú,
a chceme ich aktivity doplniť o rozmer študentského hnutia.

 

Našimi partnermi sú:

Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Post Bellum
Ústav pamäti národa
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
Nadácia Milana Šimečku
a ďalšie inštitúcie, aktivity, neformálne iniciatívy